IQ-SKIQ-SK iq-sk

listina zakladnych prav a slobod

Druh oddiel  Politicke prava  •l. 17  (1) Sloboda prejavu a pravo na informacie su zaru•ene.

(2) Ka•dy ma pravo vyjadrova• svoje nazory slovom, psmom, tlaa•ou, obrazom alebo inymi sposobomi, ako aj slobodne vyh•adva•, prijma• a rozöirova• idey a informcie

bez oh•adu na hranice ötatu. (3) Cenzuura je nepripustna. (4) Slobodu prejavu a pravo vyh•adava• a öri• informcie

mo•no obmedzi• zkonom, ak ide o opatrenia, ktore su v demokratickej spolo•nosti nevyhnutne na

ochranu prav a slobod inych, bezpe•nos• ötatu, verejnu bezpe•nos•, ochranu verejnho zdravia a mravnosti.

(5) ätatne organy a organy uzemnej samospravy su povinne

 primeranym spsobom poskytova• informcie

o svojej •innosti. Podmienky a vykonanie ustanovi zakon

Juraj STARON SIMKO